قابل توجه شرکت کنندگان در وبینارهای تخصصی مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران

قابل توجه شرکت کنندگان در وبینارهای بهداشت روانی و سلسله جلسات مراجع دشوار مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران
در صورت شرکت در وبینارهای دانشجویی 1401 (بهار ، تابستان ) و سلسله جلسات مراجع دشوار بهار و تابستان 1401 مرکز مشاوره،جهت دریافت گواهی از طریق لینک های زیر در سامانه گواهی آنلاین، ثبت نام نمائید.لازم به ذکر است پس از بررسی و تایید سیستمی، گواهی صادر و در دسترس شما خواهد بود. لینک های زیر حداکثر تا تاریخ 30/09/1401 جهت دریافت گواهی به صورت رایگان فعال بوده و و در این بازه زمانی با مراجعه به سامانه گواهی آنلاین و از طریق حساب کاربری خود امکان دریافت گواهی مقدور می باشد. لازم بذکر می باشد که بعد از تاریخ فوق الذکر اخذ گواهی مقدور نمی باشد.


1- وبینارهای بهداشت روانی دانشجویی فصل بهار1401
https://govahi.online/Register/id=1d85eefc84b34f3fadf733d2d4ff52f92-

 

2-وبینارهای بهداشت روانی دانشجویی فصل تابستان 1401
https://govahi.online/Register/id=9544930bd97e4a8b9e1b11ec5be229693-

 

3-سلسله جلسات مراجع دشوار بهار و تابستان 1401

https://govahi.online/Register/id=09975a692268468583dcfc50a5406850

 

در صورت شرکت در وبینارهای تخصصی 1401 (تابستان و مهر) مرکز مشاوره،جهت دریافت گواهی از طریق لینک های زیر در سامانه گواهی آنلاین، ثبت نام نمائید.لازم به ذکر استپس از بررسی و تایید سیستمی، گواهی صادر و در دسترس شما خواهد بود. لینک های زیر حداکثر تا تاریخ 01/09/1401 جهت دریافت گواهی به صورت رایگان فعال بوده و و در این بازه زمانی با مراجعه به سامانه گواهی آنلاین و از طریق حساب کاربری خود امکان دریافت گواهی مقدور می باشد. لازم بذکر می باشد که بعد از تاریخ فوق الذکر اخذ گواهی به صورت رایگان مقدور نمی باشد.

 

1- پیشگیری و مداخله در بحران خودکشی -تابستان 1401

https://govahi.online/Register/id=680a69ce754844d29747a1b5a77d34b52-

 

2-نشست تخصصی روز جهانی سلامت روان - مهرماه 1401

https://govahi.online/Register/id=8f65d8b2fbe94524aa390ee3889a3539

 

در صورت شرکت در وبینارهای تخصصی بهار 1401 مرکز مشاوره ،جهت دریافت گواهی از طریق لینک های زیر در سامانه گواهی آنلاین، ثبت نام نمائید .لازم به ذکر است پس از بررسی و تایید سیستمی ،گواهی صادر و در دسترس شما خواهد بود.لینک های زیر حداکثر تا تاریخ 30/4/1401 فعال بوده و در این بازه زمانی با مراجعه به سامانه گواهی آنلاین و از طریق حساب کاربری خود امکان دریافت گواهی مقدور می باشد.


1- مداخله و پیشگیری از خودکشی
https://govahi.online/Register/id=59aa35be09964addb8cbb01aa32f40ee2-

 

2-سلسله جلسات مراجع دشوار
https://govahi.online/Register/id=fc2d775b0f3642ec9f5ee8ffad528dce3-

 

3-نشست تخصصی روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
https://govahi.online/Register/id=d1e1aa7f751d425ebc45185aced91551


Template settings