جهت دانلود هر محتوا بر روی لینک مربوطه کلیک فرمائید.

 

13-خانواده و ارتباط با دانشجـــویـان:

/uploads/361/2022/Oct/16/Connect Parents - 14010718 - چاپ.pdf

 

12-ویژه نامه دانشجویان ورودی جدید:

/uploads/361/2022/Oct/04/ورودی جدید-نسخه آنلاین.pdf

 

11-ویژه نامه دانشجویان خوابگاهی ورودی جدید(ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه):

/uploads/361/2022/Oct/04/خوابگاهی-نسخه آنلاین.pdf

 

10-چگونــه هــوش هیجانــی خــود را افزایــش دهیــم:

/uploads/361/2022/Oct/04/Emotional - 14010710 - Web.pdf

 

9-راهنمای بهداشت روانی خانواده های دانشجویان ورودی جدید:

/uploads/361/2022/Oct/04/Parents - 14010705 - وب (1).pdf

 

8-ورود بـــه دنیـــای جذاب دانشگاه:

/uploads/361/2022/Sep/28/ورود بـــه دنیـــای جذاب دانشگاه.pdf

 

7-همدلی و اهمیت آن در روابط خانوادگی:

/uploads/361/2022/Sep/28/همدلی و اهمیت آن در روابط خانوادگی.pdf

 

6-نکاتی برای ارتباط موثر با فرزند:

/uploads/361/2022/Sep/28/نکاتی برای ارتباط موثر با فرزند.pdf

 

5-خانواده و دانشجو:

/uploads/361/2022/Sep/28/خانواده و دانشجو.pdf

 

4-خانه و دانشگاه:

/uploads/361/2022/Sep/28/خانه و دانشگاه.pdf

 

3-چرا برخی از جوانان دچار آسیب های روانی و اجتماعی می شوند؟:

/uploads/361/2022/Sep/28/چرا برخی از جوانان دچار آسیبهای روانی و اجتماعی می شوند.pdf

 

2-انتظارات و توقعات:

/uploads/361/2022/Sep/28/انتظارات و توقعات.pdf

 

1-آشـیانه خالی: 

/uploads/361/2022/Sep/28/آشـیانه خالی.pdf

 

 

Template settings