معاونت دانشجویی و فرهنگی و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میکند:

����*سلسله وبینارهای آشنایی با بهداشت روانی دانشجویان ، ویژه اساتید مشاور و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران*����

����دارای امتیاز فرهنگی����

����لینک ثبت نام در دوره های آموزشی و دریافت گواهی:
https://b2n.ir/p13107

����لینک شرکت در وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/iums/empowerment

����سایت مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:
‏‎‏https://counseling.iums.ac.ir/

Template settings